Załącznik nr 2

Do uchwały Nr 6/2017 walnego zebrania sprawozdawczego

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach

z dnia 21 stycznia 2017r.

 

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W DALESZYCACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w DALESZYCACH zwana dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dania 7 kwietnia 1989r. – prawo
o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest strażnica w Daleszycach.

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość /zakład pracy/ będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych
w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
  i zdarzeń.

 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
  i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej
  i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
  i przedstawicielskich.

 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP
  i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.

 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
/Dz. U. Nr 20 poz. 104/.

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. Członków czynnych, w tym członków kobiecej drużyny pożarniczej,

 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

 3. Wspierających,

 4. Honorowych.

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego
i mienia”.

§ 15

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 7 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone
  w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca
w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.

 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.

 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.

 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 5. Używać munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.

 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów
  i uchwał władz OSP.

 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

 4. Dbać o mienie OSP.

 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.

 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.

 3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

 4. Likwidacji OSP.

 5. Śmierci.

 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.

Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja rewizyjna.

  1. WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej. W składzie większość muszą stanowić osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.

 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw
  i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,

 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwał wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat,
a sprawozdawcze raz na rok.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

 1. Z własnej inicjatywy,

 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu
i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów
w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany w drugim terminie zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

  1. ZARZĄD

§ 36

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży.

Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37

Do zadań zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,

 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

 3. Zwoływanie walnego zebrania,

 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego
  o zmianie statutu,

 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych,

 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz
w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują
w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo
w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych.

 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.

 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę ustną,

 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne,

 2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,

 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

  1. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  i opłacania składek członkowskich.

 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

 3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu
z głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmiany w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. Składek członkowskich,

 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

 3. Dochodu z majątku i imprez,

 4. Ofiarności publicznej,

 5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP
z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązywania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną
w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP przechodzi na własność gminy. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu Terytorialnego.