Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP w Daleszycach
za rok 2016r.

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby są gotowi śpieszyć na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie, a nawet życie.

Zebraliśmy się dzisiaj na walnym zebraniu sprawozdawczym za 2016 rok, aby dokonać podsumowania minionego roku i przyjąć plan działania na 2017r.

Szanowni druhowie! Zaproszenie goście!

W okresie sprawozdawczym Zarząd naszej jednostki działał w następującym składzie:

 1. Norbert Wojciechowski – Prezes OSP w Daleszycach,

 2. Szczepan Furmanek – V-ce Prezes, Komendant OSP,

 3. Tomasz Rzadkowski – Zastępca Komendanta OSP,

 4. Willi, Mateusz Maroński – Sekretarz OSP,

 5. Adrian Kozub – Skarbnik OSP.

Stan organizacyjny na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił:

41 druhów czynnych uprawnionych do działań ratowniczych, 8 druhów czynnych bez uprawnień do działań ratowniczych, 7 druhów honorowych, 14 członków wspierających.

OSP posiada następujące drużyny i zespoły:

Kobieca drużyna pożarnicza, która stanowi 15 druhen, MDP chłopców w liczbie 15 dh,
20 członków orkiestry, która działa pod patronatem OSP i MGOK w Daleszycach.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu.

Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań:

– Członkowie zwyczajni i honorowi ponad 8 spotkań,

MDP chłopców 20 spotkań, Orkiestra 75 prób i 15 koncertów.

Zorganizowano następujące uroczystości:

– opłatek strażacki,

– jajko wielkanocne,

– ognisko dla MDP i seniorów młodszych OSP.

W 2016r. Zarząd zorganizował dla członków MDP Chłopców wycieczkę do Mysłowic. Uczestnicy zwiedzili: Muzeum Pożarnictwa, Kopalnię „Sztygarka”.

Druhowie oraz Poczet Sztandarowy jednostki OSP w Daleszycach udzielali się
w uroczystościach strażackich, parafialnych i państwowych.

OSP w Daleszycach prowadzi także działalność prewencyjną, a mianowicie:

– pokazy sprzętu gaśniczego i ratowniczego szczególnie dla przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce,

– brała udział w akcji ewakuacji uczniów i pracowników Gimnazjum, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach oraz Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach.

– zabezpieczano biegi w ramach akcji „Cała Gmina Biega Razem” w miejscowościach, Daleszyce, Niwy, Słopiec, Danków – Wójtostwo.

Zarząd dziękuję wszystkim druhom włączającym się w tego typu działalność

Nasza jednostka w 2016r. brała udział w 89 akcjach ratowniczo – gaśniczych i tak:

38 to miejscowe zagrożenia (wyjazdy do wypadków, powalonych drzew, zalanych posesji),
51 razy wyjeżdżano do pożarów (w tym: budynków mieszkalnych, garaży, traw).
W 14 przypadkach w zdarzeniu brały udział 2 zastępy, natomiast nasza jednostka nie odnotowała w tym rok zadnych fałszywych alarmów.

Odnotowano 25 wyjazdów gospodarczych, 3 wyjazdy na ćwiczenia.

Orkiestra dęta wzięła udział w XXIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP 2016, na który pojechała do Częstochowy. Na 12 startujących zespołów nasza orkiestra zajęła
7 miejsce. W ogólnym rankingu na 54 startujące orkiestry w przeglądach regionalnych uplasowała się na 23 miejscu w Polsce.

W związku z tym dostaliśmy bon od Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie w wysokości 2.250zł na zakup umundurowania, i tak zakupiono:

– czapka rogatywka z okuciem – 7 szt.

– koszula krótki rękaw – 8 szt.

– sznur do koszul – 10 szt,

– pagony OSP – 5 kpl,

– krawat – 5 szt,

– emblemat Orkiestra Dęta OSP – 30szt.

W czerwcu odbył X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, na którym nie zabrakło naszej orkiestry.

Chcemy podziękować za wspieranie działalności Orkiestry p. Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Zarządowi OSP Daleszyce oraz Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Daleszycach.

Po raz pierwszy na rynku w Daleszycach odbył się Gminny Dzień Strażaka, w którym uczestniczyli druhowie MDP i seniorów ze wszystkich jednostek. Dziękujemy druhom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości i brali udział w Kompani Honorowej wystawionej przez naszą jednostkę, druhom z Pocztu Sztandarowego, członkom orkiestry, członkom MDP chłopców, a byli to: Daniel Kozłowski, Patryk Golmento, Mateusz Frąk, Jakub Bąk, Michał Dziarski, Bartłomiej Łosak, Ernest Zwierzyński, Bartłomiej Zwierzyński, Bartosz Rzadkowski za prace porządkowe oraz dh Henrykowi Dziurskiemu za przygotowanie wozów bojowych do defilady.

W czerwcu nasza jednostka jako ogniwo brygady świętokrzyskiej i powiatowej została powoływana na ćwiczenia H2O zorganizowane na zbiornikach wodnych w Borkowie, Sukowie, Wojciechowie przez Komendę Wojewódzką i Komedę Miejską PSP w Kielcach.

W ćwiczeniach udział wzięli: Piotr Rzadkowski, Tomasz Rzadkowski, Adrian Kozub, Seweryn Witkowski, Norbert Wojciechowski, Mateusz Maroński, Stanisław Furmanek, Henryk Dziurski, Hubert Mochocki, Karol Furmanek.

2 członków MDP uczestniczy w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym MDP, który odbywał się w Mrzeżynie nad Morzem.

Uporządkowano sprawy związane z członkostwem w OSP. Zaktualizowano stan osobowy członków czynnych poprzez złożenie deklaracji do zarządu, następnie Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków czynnych oraz wydał legitymacje członkowskie.

We wrześniu 2016 r. MDP Chłopców przygotowywana przez dh Mateusza Marońskiego, Adriana Kozuba i Daniela Jaworskiego w składzie: Dziarski Michał, Golmento Patryk, Kozłowski Daniel, Rubak Jakub, Zwierzyński Bartłomiej, Zwierzyński Ernest, Bartłomiej Łosak, Kacper Różycki, Piotr Tarłowski, Jakub Bąk zajęła II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Daleszycach na 5 startujących drużyn.

W tym roku nie odbyły się zawody gminne dla seniorów, natomiast Zarząd Gminny Zorganizował ćwiczenia dla wszystkich jednostek. Założeniem było gaszenie pożaru lasu
ok. 2ha przez 5 zastępów oraz 3 zastępy OSP przeprowadziły ewakuację 34 osób z domu seniora „Zielone Niwy”. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwał dh Szczepan Furmanek – Komendant Gminny.

W miesiącu luty opracowano w partnerstwie z MGOK w Daleszycach wniosek pn: ”Bogactwa Ziemi Daleszyckiej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach projektu zakupiono nagłośnienie o mocy 400W (2 kolumny + mikser), mikrofon bezprzewodowy i nagłowny, ekran multimedialny i rzutnik multimedialny. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 6.450,00zł. Wkład własny stanowił 710zł.

OSP opracowała i wydała własny kalendarz strażacki na 2017r. Dziękujemy druhom, którzy zaangażowali się w dostarczanie tych kalendarzy do mieszkańców Daleszyc, Słopca, Niw, Wójtostwa i Dankowa. Rozprowadzono ponad 730szt., przez 27 druhów.

W grudniu ruszyła strona internetowa naszej jednostki www.ospdaleszyce.pl. Jej budowa nie jest jeszcze dokończona, ale już widać efekty działalności OSP Daleszyce.

Dziękujemy druhom, którzy zaangażowali się przy ścinaniu drzew na placu przy kościele w Daleszycach. Była to trudna i niebezpieczna praca.

Druhowie brali udział w następujących kursach i szkoleniach:

– kurs podstawowy – 4 druhów,

– specjalistyczne szkolenie kierowców – 1 druh.

– usuwanie azbestu – 17 druhów.

– badania lekarskie – 38 druhów

Wszyscy kierowcy samochodów bojowych 6 osób i strażacy czynni w liczbie 41 druhów mają specjalistyczne badania lekarskie.

Jednostka nasza obecnie dysponuje 2 wozami bojowymi ciężkimi, jeden z nich marki SCANIA P 400 z napędem na 2 osie, drugi GCBA 6/32 marki jelcz 004, a także samochodem średnim IVECO Eurocargo z napedem 4 x 4 oraz samochodem terenowym tarpan Honker
z napędem na 4 koła.

Dnia 30 czerwca 2016 w naszej jednostce odbyła się inspekcja gotowości bojowej przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP. Dziękujemy druhom, który przybyli na alarm pożarowy.

W październiku odbyła się kontrola przeglądu technicznego sprzętu przeprowadzona przez przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Naszą jednostkę oceniono na bardzo dobry. Dziękujemy Dh Henrykowi Dziurskiemu za przygotowanie sprzętu do przeglądu.

W okresie sprawozdawczym kupiono nowoczesny sprzęt niezbędny w działaniach ratowniczo – gaśniczych, a także uposażenie osobiste strażaka, i tak zakupiono:

 1. Suchy skafander wypornościowy – 2 szt.,
 2. Ubranie ochronne ,,Nomex” – 4 kpl.,
 3. Mundur galowy strażaka – 11 szt.,
 4. Czapka rogatywka – 11 szt.,
 5. Koszula krótki – 11 szt.,
 6. Sznur do koszul – 8 szt.,
 7. Pas skórzany – 3 szt.,
 8. Ubranie koszarowe – 1 kpl.,
 9. Rękawice skórzane – 9 par.,
 10. Buty skórzane specjalne – 6 par.,
 11. Hełm Bojowy – 1 szt.,
 12. Latarka na-hełmowa – 1 szt.,
 13. Kominiarka strażacka – 3 szt.,
 14. Radiotelefon nasobny Motorola – 2 szt.,
 15. Prostownik z funkcją rozruchu – 1 szt.,
 16. Inne drobne elementy umundurowania.

Na powyższy sprzęt i umundurowanie w 2016 roku nasza jednostka wydała 39.575,64 zł.

Środki, które zostały przeznaczone na zakup pochodziły z:

 1. Dotacja z firm ubezpieczeniowych – 8.645,00 zł
 2. Podatku 1% – 6.424,63 zł
 3. Dotacja KSRG – 16.000,00 zł
 4. Środki z Urzędu MiG w Daleszycach – 3.298,22 zł
 5. Dotacja MSWiA – 1.902,78 zł
 6. ZG ZW OSP RP – 2.250,00 zł
 7. Środki własne OSP Daleszyce – 1.055,00 zł

Dziękujemy tym, którzy bezinteresownie przekazali 1 % podatku na rzecz OSP
w Daleszycach, a w 2016r.
była to kwota 7030,52 zł, którą Zarząd przeznaczy na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Za 2015r. 1% podatku przekazało w 2016r. łącznie 94 osoby, a byli to:

  1. Paulina Ostrowska,

  2. Agnieszka i Szczepan Golmento,

  3. Jan Musiał,

  4. Grzegorz Tarłowski,

  5. Marcin Tarłowski,

  6. Monika i Marian Kwaśniewscy,

  7. Mateusz Baćkowski,

  8. Grażyna i Grzegorz Zawadzki,

  9. Tomasz Lizis,

  10. Danuta i Sławomir Stępień,

  11. Michał Czaja,

  12. Tomasz Rzadkowski,

  13. Julianna Kotyniewicz,

  14. Teresa i Zbigniew Witkowscy,

  15. Krystyna i Władysław Łebek,

  16. Agata i Mariusz Rubak

  17. Teresa i Czesław Rubak,

  18. Barbara Jeziorska

  19. Małgorzata i Norbert Wojciechowscy,

  20. Halina i Jan Ostrowscy,

  21. Ewa i Marian Kołomańscy,

  22. Hubert Zych,

  23. Franciszka Pietrzyk,

  24. Agnieszka Dziurska

  25. Józefa i Henryk Dziurscy,

  26. Łukasz Furmanek,

  27. Agnieszka Pacierz,

  28. Marianna Stępień,

  29. Bożena i Roman Minta,

  30. Lucyna i Henryk Otawscy,

  31. Renata i Jerzy Jaworscy,

  32. Magda Jaworska,

  33. Tomasz Ignatowicz,

  34. Agata i Piotr Smutek,

  35. Teresa i Stefan Mochocki,

  36. Barbara i Stefan Brysk,

  37. Łukasz Iwan,

  38. Szczepan Furmanek,

  39. Wojciech Smołuch,

  40. Sebastian Smołuch,

  41. Andrzej Smołuch,

  42. Kamil Oszczepalski,

  43. Aneta Cebula,

  44. Grażyna i Andrzej Łosak,

  45. Karol Otawski,

  46. Tomasz Otawski,

  47. Andrzej Otawski,

  48. Barbara Furmanek,

  49. Karol Guz,

  50. Edward Kuca,

  51. Barbara i Krzysztof Cedro,

  52. Czesław Krzysiek,

  53. Michał Krzyskiek,

  54. Cezary Kwaśniewski,

  55. Kinga Kwaśniewska,

  56. Grażyna i Henryk Samburscy,

  57. Adrian Kozub,

  58. Lech Furmanek,

  59. Amelia i Jarosław Głuszek,

  60. Marcin Furmanek,

  61. Marian Mularczyk,

  62. Sebastian Ostrowski,

  63. Barbara Oszczepalska,

  64. 31 osób anonimowe wpłaty,

W okresie sprawozdawczym wykonano kilka prac gospodarczych, za które Zarząd serdecznie dziękuję, a w szczególności były to następujące prace, które wykonali:

 1. Przygotowanie szafy pancernej na dokumenty – Adrian Kozub, Piotr Zychowicz.

 2. Wykonanie i przekazanie myjki do butów – Norbert Wojciechowski, Daniel Jaworski.

 3. Przygotowanie pomieszczeń na poddaszu na wynajem pod projekt 500+ – Wiktor Frąk.

 4. Malowanie pomieszczenia na poddaszu – Tomasz Rzadkowski, Dariusz Kraska,
  Wiktor Frąk.

 5. Wymiana zamków w drzwiach wejściowych od strony fontanny – Piotr Zychowicz.

 6. Regał na węże w boksie garażowym – Sebastian Ostrowski przekazał materiał, natomiast Tomasz Zwierzyński zaprojektował i wykonał.

 7. Spawanie beczki na samochodzie Jelcz – Tomasz Zwierzyński.

 8. Remont wytwornicy pianotwórczej, wykonanie smoka ssawnego ze stali nierdzewnej do pompy szlamowej – Kazimierz Fabiański.

 9. Remont mostu w samochodzie Tarpan Honker – Sebastian Ostrowski.

 10. Nieodpłatne przekazanie środków chemicznych, art. przemysłowych do utrzymania czystości samochodów bojowych – Kazimierz Janic.

 11. Pomalowanie hełmu strażackiego na budynku OSP – Wiesław Jurzykowski, Tomasz Rzadkowski, Karol Furmanek.

 12. Uszczelnianie rynien na budynku – Szczepan Furmanek, Piotr Kraiński, Piotr Zychowicz.

 13. Skręcenie półki na puchary – Karol Furmanek.

 1. Szpachlowanie i pomalowanie korytarza pomiędzy klatką schodową i boksami garażowymi – Kazimierz Golmento.

 2. Podłączenie elektryczne kuchni Stalgast – Piotr Zychowicz.

 3. Podłączenie gazowe kuchni Stalgast – Jacek Frąk.

Dziękujemy wszystkim przy okazji walnego zebrania, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspierania naszej jednostki finansowo, i tak pragniemy podziękować:

 1. Członkom wspierającym, sponsorom oraz druhom za zadeklarowane i złożone składki członkowskie.

 2. P. Dariuszowi Meresińskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce oraz Radzie Miejskiej w Daleszycach za wspieranie działalności OSP Daleszyce.

 3. Dziękujemy druhom, którzy pracowali przy organizacji różnych uroczystości (Jajko Wielkanocne, Gminne Święto Strażaka św. Floriana, Boże Ciało, Opłatek Strażacki).

 4. Dziękujemy Państwu Zychowicz z Zakładu Masarskiego „ZYCHOWICZ” za nieodpłatne przekazanie wyrobów firmy na uroczystości strażackie.

 5. Dziękujemy p. Halinie Krzysiek ze sklepu ALDI za przekazanie produktów spożywczych.

 6. Dziękujemy p. Kazimierzowi Janic za Nieodpłatne przekazanie środków chemicznych, art. przemysłowych do utrzymania czystości samochodów bojowych oraz sprzętu.

 7. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do strażaków, którzy przyczynili się do utrzymania czystości samochodów i porządku w strażnicy po powrocie z akcji.

 8. Dziękujemy członkom Orkiestry na czele z kapelmistrzem za udział w uroczystościach kościelnych, strażackich i państwowych, a także reprezentowanie naszej jednostki

i gminy Daleszyce podczas przeglądów i koncertów.

 1. Dziękujemy opiekunom MDP za całokształt pracy z młodzieżą. Opiekę sprawował:
  dh Adrian Kozub, dh Mateusz Maroński, Dh Daniel Jaworski.

Szanowni druhowie!!! Zaproszeni goście!!!

W sprawozdaniu staraliśmy się przedstawić całokształt działań naszej jednostki. Ocenę pracy Zarządu pozostawiamy wam Druhowie i zaproszeni goście. Oczekujemy również
z Waszej strony wskazówek, na jakie zagadnienia Zarząd powinien zwrócić większą uwagę
w swojej pracy.

Wam druhowie składam serdeczne podziękowania za włożony trud w utrzymanie gotowości bojowej naszej jednostki oraz wykonane nieodpłatnie prace na jej rzecz.

Kończąc Chciałbym złożyć podziękowania władzom Miasta i Gminy Daleszyce, Komendzie Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Kielcach oraz Zarządowi Gminnemu za wspieranie naszych działań, które prowadzą do podniesienia gotowości bojowej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, powiatu, województwa. Liczę, że nasza współpraca w bieżącym roku będzie równie owocna jak w roku ubiegłym.

Będąc w atmosferze świątecznej pragnę złożyć wszystkim tu obecnym oraz waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia na rok 2017 zdrowia i spełnienia wszystkich planów, niech życie osobiste i zawodowe wypełnią sukcesy, które każdemu z nas przyniosą radość
i satysfakcję

A Wam drodzy druhowie życzę, aby ta trudna służba drugiemu była dla Was źródłem osobistej satysfakcji, spełnieniem tej doniosłej społecznej roli oraz stawała się zawsze bezpieczna i pozwalała na szczęśliwy powrót do domu.

Do siego roku Zarząd OSP w Daleszycach

Prezes
OSP w Daleszycach

Norbert Wojciechowski