19 stycznia 2019r. odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach podsumowujące działalność w 2018r.

W zebraniu uczestniczyli członkowie czynni, członkowie honorowi, członkowie KDP, członkowie wspierający, członkowie MDP. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście w osobach:

 1. Grzegorz Gałuszka – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

 2. Henryk Milcarz – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Wodociągów Kielce

 3. st. bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach,

 4. Tomasz Pleban – Wicestarosta Powiatu Kieleckiego,

 5. Anna Kosmala – Radna Powiatu Kieleckiego,

 6. dh Ireneusz Żak – Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach,

 7. Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,

 8. Paweł Toboła – Radny Rady Miejskiej w Daleszycach,

 9. dh Marian Piątek – Prezes Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach,

 10. dh. Stanisław Borek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Daleszycach

 11. Barbara Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno

 12. Jan Gajewski – Pracownik Nadleśnictwa Daleszyce,

13. Bogdan Żerniak – Prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych,

Zebranie rozpoczęto meldunkiem o gotowości do uroczystego walnego zebrania OSP w Daleszycach, który dh Ireneuszowi Żak – Prezesowi Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach złożył dh Szczepan Furmanek – Naczelnik OSP w Daleszycach.

Następnie na salę obrad wprowadzono poczet sztandarowy jednostki.

Otwarcia zebrania dokonał dh Norbert Wojciechowski – Prezes OSP w Daleszycach, który przywitał przybyłych.

Następnie minutą ciszy uczczono Dzień Żałoby Narodowej, który ogłoszony został z powodu tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Dalszą część zebrania poprowadziła dh. Katarzyna Wójcik, którą walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie na przewodniczącą.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdań za 2018r.
i tak po kolei zostały one odczytane:

– sprawozdanie z działalności OSP za okres sprawozdawczy 2018r. przedstawił dh Norbert Wojciechowski – prezes OSP w Daleszycach.

sprawozdanie finansowe za 2018r. przedstawił dh Adrian Kozub – skarbnik OSP Daleszyce.

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP za 2018r. przedstawił dh Kazimierz Golmento – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Sprawozdania zawierały obszerne wiadomości o działalności jednostki. W sprawozdaniu
z działalności Zarządu przedstawiono działania na rzecz ochrony p.poż, zakup sprzętu, udział w akcjach, szkoleniach, organizowanych uroczystościach. Również sprawozdanie zawierało obszerny punkt na temat dokonanych remontów w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie finansowe obrazowało wszystkie przychody i wydatki związane z działalnością i gotowością bojową, szczególnie pozyskanie środków finansowych od sponsorów, członków wspierających i z podatku 1%.

Przewodnicząca Zebrania dh Katarzyna Wójcik wyraziła słowa uznania dla Zarządu OSP w Daleszycach, sprawozdania były wyczerpujące, przyniosły wiele wiadomości na temat działalności OSP w Daleszycach – prosi zgromadzonych o brawa.

Następnie Rozkaz Nr 1/2019 Naczelnika OSP Daleszyce z dnia 19 stycznia 2019r. odczytał Zastępca Naczelnika dh Tomasz Rzadkowski.
W przeczytanym rozkazie Naczelnik na podstawie art. 43 pkt.2 udziela pochwały szczególnie dla
39 druhów czynnych, druhów MDP i KDP oraz członków całej orkiestry nie wymienionych z imienia
i nazwiska.

Przedstawiono plan działalności i plan finansowy na 2019r., które są dużymi zamierzeniami. Jak co roku zaplanowane są działania prewencyjne, liczne zakupy potrzebnego wyposażenia podstawowego strażaka, niezbędnego do działań ratowniczo – gaśniczych.

W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście, kierując pochwały dla druhów, a także współpracę z samorządem oraz PSP.

Ostatnim punktem zebrania było podjecie uchwał, w tym o udzieleniu absolutorium Zarządowi, które walne zebranie podjęło jednogłośnie.

Po zebraniu nastąpiło otwarcie Izby Pamięci w budynku OSP Daleszyce. Po zwiedzaniu izby odbył się „Tradycyjny Opłatek Strażacki”, na którym nie mogło zabraknąć ks. dziekana Tadeusza Cudzika – proboszcza parafii w Daleszycach oraz ks. Dominika Terczyńskiego – wikariusza parafii w Daleszycach.