OSP w Daleszycach jako pierwsza w gminie podsumowała 2016r. Meldunek o gotowości do uroczystego Walnego Zebrania OSP w Daleszycach dh Ireneuszowi Żak – Prezesowi Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach złożył dh Szczepan Furmanek – Komendant OSP w Daleszycach.

Następnie na salę obrad wprowadzono poczet sztandarowy, który delegacja niosła w składzie: Piotr Zychowicz, Jan Krzywicki, Marian Maroński.

Otwarcia zebrania dokonał dh Norbert Wojciechowski – Prezes OSP w Daleszycach, który przywitał przybyłych gości, członków wspierających, sponsorów, druhów czynnych, honorowych, druhny Kobiecej Drużyny Pożarniczej, MDP Dziewcząt i Chłopców, członków orkiestry.

W zebraniu uczestniczyli:

Członkowie OSP/MDP

Liczba członków

w dniu walnego zebrania

Liczba członków obecnych na zebraniu

Członkowie zwyczajni (czynni) uprawnieni do działań ratowniczych

44

38

Członkowie zwyczajni (czynni) bez uprawnień do działań ratowniczych

6

3

Członkowie Kobiecej Drużyny

19

10

Członkowie honorowi

7

3

Członkowie wspierający

14

8

Członkowie MDP ogółem

21

19

w tym w wieku 16-18 lat

6

6

Członkowie Orkiestry

12

3

Razem :

123

84

Oraz goście:

 1. Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego,

 2. st. bryg. Paweł Górniak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,

 3. dh Andrzej Bętkowski – Wicewojewoda Świętokrzyski,

 4. dh Ireneusz Żak – Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach,

 5. Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,

 6. Marian Piątek – Prezes Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach,

 7. Bogdan Żerniak – Prezes Związku Rolników i Organizacji Rolniczych,

 8. Tomasz Ignatowicz – Prezes TES Niwki Daleszyckie,

 9. Jan Ostrowski – Dyrektor w Firmie TES Niwki Daleszyckie,

 10. Halina Krzysiek – Przewodnicząca Zarządu Miasta Daleszyce.

 11. ks. dziekan Tadeusz Cudzik – proboszcz parafii w Daleszycach.

 12. ks. Marcin Rej – wikariusz parafii w Daleszycach,

 13. ks. Dominik Terczyński – wikariusz parafii w Daleszycach,

 14. Edyta i Sebastian Ostrowscy

 15. Halina i Janusz Somołuch

 16. Helena i Kazimierz Janic

 17. Maria i Kazimierz Fabiańscy

 18. Alicja i Lech Furmanek

 19. Maria i Marek Macejscy

 20. Maria i Jan Furmanek

 21. Dorota i Marek Dziurscy

 22. Ewelina i Dariusz Miernik

 23. Maria i Henryk Zielonka

 24. Grzegorz Banach

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano Katarzynę Wójcik, a na protokolanta Annę Pawlik.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdań za 2016r.
i tak po kolei zostały one odczytane:

1. Sprawozdanie z działalności OSP za okres sprawozdawczy 2016r. przedstawił dh Norbert

Wojciechowski – prezes OSP w Daleszycach. W podsumowaniu uwzględniono: doposażenie jednostki
w niezbędny sprzęt oraz umundurowanie, zawody, ćwiczenia, kursy, szkolenia, ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok,. Przedstawiono również inne sprawy, jak realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą, działalnością orkiestry, organizacją uroczystości. Podziękowano sponsorom
i członkom wspierającym, druhom, a także tym, którzy przekazują 1% podatku.

2. Sprawozdanie finansowe za 2016r. przedstawił dh Adrian Kozub – skarbnik OSP Daleszyce. Dochody
i wydatki zostały skrupulatnie zaprezentowane.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP za 2016r. przedstawił dh Kazimierz Golmento – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu, który przegłosowano ZA – jednogłośnie.

Nie zapomniano wspomnieć również o osiągnięciach poszczególnych druhów którzy za swoje dokonania zostali docenieni w Rozkazie Nr 1/2017 Komendanta OSP Daleszyce – Szczepana Furmanka.

Podczas zebrania podjęto szereg uchwał dotyczących funkcjonowania jednostki.

W wolnych wnioskach zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki a także zadeklarowali pomoc realizacji zamierzeń na przyszłość.

Po walnym zebraniu dla wszystkich zgromadzonych odbył się „Tradycyjny Opłatek Strażacki”.