Ochotnicza Straż Pożarna stanowi Związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby są gotowi śpieszyć na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie, a nawet życie.

Strażak to człowiek z charakterem, wstąpił do szeregów jednostki, przebył liczne kursy
i szkolenia, bo jego nadrzędnym celem jest pomoc bliźniemu zgodnie z hasłem na naszych sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

          22 maja odbył się Jubileusz 110 – lecia powstania jednostki OSP w Daleszycach połączony z V Gminnym Dniem Strażaka.

Przed budynkiem OSP w Daleszycach uformowały się pododdziały straży pożarnych na czele
z dowódcą uroczystości Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Daleszycach i zarazem Naczelnikiem OSP w Daleszycach dh Szczepanem Furmankiem.

Na początku pododdziałów stanęła Orkiestra Dęta z Daleszyc pod batutą Jacka Cieliłaby, prowadzona przez tambur majorkę Natalię Jaworską.

Za orkiestrą stanął poczet sztandarowy oraz kompania honorowa OSP w Daleszycach, której dowódcą był Skarbnik OSP w Daleszycach dh Adrian Kozub.

Za kompanią honorową ustawiła się kompania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, której dowódcą była druhna Julia Krzysiek z OSP w Smykowie

Za wymienionymi kompaniami stanęły poczty sztandarowe, których dowódcą został
dh Rafał Scendo z OSP w Niestachowie.

Za pocztami sztandarowymi ustawiła się kompania ze wszystkich jednostek z gminy Daleszyce oraz zaproszonych jednostek, której dowódcą był Dh Dawid Grzesik – Przewodniczący Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Daleszycach

          W tym wydarzeniu uczestniczyło 32 zaproszone jednostki, księża, parlamentarzyści, prezesi związku OSP, komendanci PSP w Kielcach, władze samorządowe, członkowie honorowi i wspierający oraz mieszkańcy gminy Daleszyce. Mszę świętą odprawił ks. kan. Marek Mrugała – kapelan wojewódzki PSP w Kielcach, a homilię wygłosił ks. prałat Franciszek Berak – wieloletni proboszcz naszej parafii.

Podczas jubileuszu przez ks. dziekana Tadeusza Cudzika – proboszcza parafii w Daleszycach został poświęcony pomnik św. Floriana.

         Kolejny ważny punkt jubileuszu to nadanie i poświęcenie sztandaru. Z tego miejsca Zarząd składa podziękowanie osobom, które zadeklarowały swój wkład finansowy w ufundowanie tegoż strażackiego symbolu:

– Pani Barbarze Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce- Górno

– Panu Henrykowi Milcarzowi – Prezesowi Wodociągów Kieleckich,

– Państwu Marii i Janowi Furmanek,

– Państwu Dorocie i Dariuszowi Meresińskim,

Dziękujemy Dh Adrianowi Kozubowi za ufundowanie 2 szt. tablo na gwoździe pamiątkowe.

         Po ceremonii poświęcenia i odczytania aktu nadania sztandaru, nastąpiło jego wręczenie przez Dh Miroslawa Pawlaka – Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.

         Na słowa uznania i podziękowania zasługują druhowie honorowi naszej jednostki: Marian Jeziorski, Henryk Dziurski, Henryk Lizis i Henryk Rzadkowski, którzy wzięli udział w pożegnaniu sztandaru nadanego w 1992r. Obecnie znajduje się on w sali tradycji naszej jednostki.

Jubileusz to historyczna chwila i wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za długoletnią i nienaganną pracę oraz służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

         Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku OSP RP zostali odznaczeni: Druh  Marian Jeziorski  oraz Druh Henryk Rzadkowski .

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego nadano złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

Dh  Kazimierza Golmento,

Dh Norberta Wojciechowskiego,

Dh Szczepana Furmanka,

         

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego nadano srebrny  medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

Dh Adriana Kozuba

Dh Mariana Wójcika

Dh Tomasza Rzadkowskiego

Dh Pawła Rzadkowskiego

Dh Karola Furmanka

Dh Dariusza Kraski

Dh Janusza Jaronia

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego nadano brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

Dh Jarosława Kozieł

Dh Mateusza Marońskiego

Dh Daniela Jaworskiego

Dh Wiktora Frąka

Dh Karola Cieśli

Dh Grzegorza Pietrzyka

Dh Roberta Frąka

Dh Sylewstra Grzesika

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nadano odznakę „Wzorowy strażak” dla:

Dh Daniela Kozłowskiego

Dh Piotra Tarłowskiego

Dh Kacpera Różyckiego

Dh Bartłomieja Zwierzyńskiego

Dh Bartosza Rzadkowskiego

Dh Tomasza Kaczmarczyka

Dh Krzysztofa Kraińskiego

Dh Michała Dziarskiego

 

Na wniosek Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem dh Stanisława Borka Uchwałą Zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Daleszycach Nr 7 / 2021 z dnia 18 września 2021r.

Nadano tytuł członka honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziału Gminnego w Daleszycach dla Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

            Następnie wszyscy goście, członkowie honorowi, zaproszone jednostki otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe z okazji jubileuszu.

W tak podniosłej uroczystości nie odbyło się  bez przemówień zaproszonych gości.

Na koniec uroczystości odbyła się defilada pododdziałów i samochodów bojowych. Po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni mogli się wpisać do księgi pamiątkowej OPS Daleszyce.

         Z tego miejsca należy podziękować wszystkim druhnom i druhom, którzy włączyli się
w organizację tego wydarzenia, począwszy od prac porządkowych, logistycznych, pomoc podczas uroczystości, prowadzenie uroczystości. Dziękujemy muzykom orkiestry dętej
z Daleszyc za oprawę muzyczną uroczystości, druhom pocztu sztandarowego, druhom kompani honorowej i wszystkim zaangażowanym.